Lesson study

Dit traject richt zich op vakdidactische verdieping. Startende en ervaren leraren van dezelfde of nauw verwante vakken kiezen samen een gedeeld vakdidactisch probleem waarmee zij aan de slag gaan. In een cyclisch proces ontwerpen zij gemeenschappelijk een les, waarna één leraar deze les uitvoert en zijn collega’s de les (of de video-opnamen hiervan) observeren. Vervolgens wordt de gegeven les gemeenschappelijk geanalyseerd aan de hand van vragen als: Werkte de lesopzet zoals we bedoeld en verwacht hadden? Wat hebben we geleerd over het leren van de verschillende leerlingen? Hoe stellen we ons lesontwerp bij? Bij voorkeur geeft een collega hierna de les opnieuw in een parallelklas.

Lesson study groepen kunnen een gehele of deel van een sectie binnen één school omvatten, maar kunnen ook verbonden worden aan bestaande vakdidactische netwerken of een nieuw te vormen bovenschoolse groep van vakgenoten die willen samenwerken.

Programma “VAKDIDACTISCHE VERDIEPING DOOR LESSON STUDY”
 
Thema Samen met vakgenoten observeren en bediscussiëren van het leren van leerlingen rond vakdidactische thema’s.Een lesson study cyclus bestaat uit samenwerking tussen vakgenoten (in of bovenschools):

  • Samen kiezen van een centrale vakdidactische focus/thema
  • Samen voorbereiden en ontwerpen van onderwijs
  • Uitvoeren in de eigen klassen
  • Gezamenlijk nabespreken en reflecteren
  • Een focus op het leren van individuele leerlingen (als vertegenwoordigers van groepen bv de excellente leerder, gemiddelde leerder, zwakke leerder)
 
Ontwerp, training, kosten  FLOT organiseert en begeleidt de Lesson study groepen. De begeleiding bestaat uit zowel procesbegeleiding als vakdidactische ondersteuning.Plaats: In-company of bovenschools georganiseerdKosten: gratis binnen het project
 
Uitvoering coachtrajecten met startende leraren in de school Uitvoering door vertegenwoordigers van de lerarenopleiding – waar relevant samen met schoolinterne begeleiders.
 
Een Lesson study groep is relevant voor? Verwachte inspanning voor deelnemers? Derdejaars startende leraar met zijn collega/vakgenoten in of buiten de school.Het traject omvat per cyclus : gezamenlijke voorbereiding, uitvoering in de eigen klas, gezamenlijke analyse van de uitvoering/resultaten, bijstelling van het ontworpen onderwijsWaar mogelijk wordt de uitvoering gezamenlijk bij één van de deelnemers in de klas geobserveerd.
 
Aangeboden traject is relevant voor?Verwachte inspanning voor interne begeleider vanuit de school? Voor de vakdidactische professionalisering van startende en meer ervaren leraren.In principe kan het traject bovenschools uitgevoerd worden door  begeleiders vanuit de lerarenopleiding. De uiteindelijke vormgeving is mede afhankelijk van de  keuze en de inbedding in de deelnemende scholen.
 
Beschikbaarheid trainingen In overleg.
 
Nadere informatie Contactpersoon  Voor afspraken en nadere informatie graag contact opnemen met de programma coördinator: Dr. Rita Schildwacht
Advertentie