Programma Masterclass – Omgaan met Diversiteit in de Klas en op School

Op woensdag 10 april verwelkomen we je graag op Tilburg University voor alweer de laatste masterclass van het BSL-traject. Het thema van de masterclass is ‘omgaan met diversiteit in de klas en op school‘. Hieronder volgt het programma van deze dag. 

 

Programma afbeelding

Programma Masterclass 10 april

 

Lectoraat: Waarderen van Culturele Diversiteit

Dr. Linda van den Bergh is lector Waarderen van Diversiteit bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Zij is haar loopbaan gestart als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. Naast haar werk studeerde zij orthopedagogiek en de research master behavioral sciences. Zij deed onderzoek naar de relatie tussen de houding van leraren ten opzichte van mensen met een migratieachtergrond, de verwachtingen van leerlingen die tot deze groep behoren en hun leerprestaties. In haar promotietraject heeft zij praktijkgericht onderzoek gedaan naar professionalisering van leraren op het gebied van feedback tijdens actief leren. Als lector richt zij zich op professionalisering van onderwijsprofessionals wat betreft het waarderen van diversiteit.

Iedere leerling is uniek, op tal van kenmerken verschillen leerlingen van elkaar. Zij verschillen niet alleen wat betreft hun sociaal-culturele achtergrond, maar bijvoorbeeld ook in motivatie, interesses, intelligentie en metacognitieve vaardigheden. Onderwijsprofessionals in alle sectoren worstelen met de vraag hoe zij recht kunnen doen aan de onderwijsbehoeften die al die verschillende leerlingen hebben. De houding en opvattingen van de leraar hebben een grote invloed op de manier waarop hij of zij differentieert tussen leerlingen en op de interacties met leerlingen. In deze lezing gaat lector Linda van den Bergh in op de manier waarop opvattingen het handelen naar verschillende groepen leerlingen sturen. Ook gaat zij in op de manier waarop je als leraar je verwachtingen over leerlingen vormt en communiceert naar leerlingen en de effecten hiervan.

Workshop 1. Culturele Diversiteit in de Klas

Senna Bouteba is eigenaar van Blooming Projects. Daarin traint, adviseert en coacht ze initiatiefnemers van sociale projecten op het gebied van projectontwikkeling en projectfinanciering. Daarnaast verzorgt ze workshops op het gebied van diversiteit en inclusie.

In de workshop gaan we aan de slag met hoe je omgaat met diversiteit in de klas. In de klas heb je voortdurend te maken met verschillen tussen leerlingen, in kenmerken, in cultuur, in meningen… We kijken naar mensen die ‘anders’ zijn via onze eigen bril. Die verschillen zijn heel verrijkend, maar leiden ook geregeld tot conflict, uitsluiting, vooroordelen en discriminatie. In deze workshop gaan we in het bijzonder kijken naar culturele verschillen en hoe je daar op een goede manier mee omgaat. En dat begint bij jezelf! Deze workshop is interactief, waarbij we o.a. in spelvorm gaan ervaren, reflecteren en uitwisselen. Je gaat naar huis met meer zelfinzicht, handvatten om met verschillen in de klas om te gaan maar ook met instrumenten die je zelf voor je leerlingen kunt inzetten om verschillen in de klas te boven te komen.

Workshop 2. Diversiteit in het onderwijs en hoe je als leraar daarmee om kan gaan, de mogelijkheden en de onmogelijkheden.

Martie Slooter is consultant, trainer en coach voor de MartieSlooterAcademie. Zij werkt voor scholen met een verbetertraject en scholen die willen uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Haar manier van werken kenmerkt zich door haar integrale aanpak: het managementteam leert een visie te vertalen naar kenmerken van een ideale les, de leidinggevenden leren de professionele dialoog te voeren, ontwikkelingsgerichte feedback te geven en de leraren ontwikkelen zich binnen hun zone van naaste ontwikkeling. Het betreft gymnasia, vwo, havo, vmbo, ISK, praktijkscholen en IPad scholen. Haar nieuwste boek: De zes rollen van de leraar (2018) is daarbij een effectief hulpmiddel. In haar werk ligt de focus op het primair proces in de klas, en dan vooral op de interactie tussen leraar en leerlingen.

In deze workshop onderzoeken we welke diversiteit er zoal onder leraren en leerlingen voorkomt. Wat betekent deze kennis voor ons zelf en ons werk? Welke waarde heeft dat in de dagelijks praktijk van het primaire proces? Deze kennis gaan we op een toegankelijke en concrete manier vertalen naar het lesgeven. Het levert een bruikbaar model voor hoe we de diverse leerlingen laten leren. Daarnaast krijg je handvatten over de doorlopende leerlijn voor leraren en hoe jouw diversiteit als professional zich daarmee kan verhouden. We maken in deze workshop gebruik van filmfragmenten en concrete oefeningen.

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website van Tilburg University

 

Advertentie